Nefy Ve İsbat Merhaleleriyle Gerçek Tevhid

‘La ilahe İllallah’ kelime-i tayyibesinin ifade ve ihtiva ettiği gerçek tevhid yani, Allah-u Teâla’nın (c.c) zat, sıfat, esma ve ef’al-i sübhaniyesi cihetiyle tüm boyutları ve tecellileriyle birlenmesi; önce nefy, müteakiben de (hemen birlikte) isbat merhaleleriyle tahakkuk eder. Ki, bu da âlem-i ğayb ve şehadetin, arz ve semavatın ve tüm mükevvenatın, mevcudatın mutlak, tek ve yegane…

Tevhid ve Şirk Meselesi

Herkesçe bilinip kabul edildiği üzere İnsanoğlunun tek ve en büyük davası ‘İman’ meselesidir. Yüce Allah’ın (c.c) varlığı tasdik edilmekle beraber, bir-tek olduğu, eşinin, benzerinin ve ortağının asla bulunmadığı, olamayacağının kabul edilmesi, bu kabulün de ‘kalb ile tasdik’, ‘dil ile ikrar’ ve ‘fiil-amel ile izhar’ şeklinde gösterilmesi ve yaşanması, gerçek ve yakini imanın gereğidir. Biz buna…

Yaratılışımızın Gayesi

Aziz ve muhterem kardeşlerim. Hepinizin de bildiği gibi, bizleri yoktan var eden ve çeşitli nimetleriyle nimetlendiren Yüce Rabbimiz, şu muhteşem eşsiz kâinatı biz insanların emrine ve hizmetine sunmuş bulunmaktadır. Bu ilahi sunuş; insanın kâinatın özü ve yeryüzünün halifesi olarak yaratılmış olması hikmetine ve takdirine dayanmaktadır. Bu ilahi takdir ve teshir gereği, kainat insan hayatının devamı…